ВІД АВТОРА

Перед вами, шановний читач, проект кардинальної реконструкції політичної економії. Його новизна в економічній науці:

1. Вперше коректно визначається категорія ВАРТІСТЬ, як ринкова (в грошовому виразі) оцінка уречевленої трудомісткості товарів та трудомісткості реалізованих послуг;

2. Вперше враховується інтелектуальна праця (що скорочує робочий час, витісняючи фізичну працю) у формуванні трудозатратної ємності товарів/послуг, відповідно, – ВАРТОСТІ;

3. Вперше коректно формулюється ЗАКОН ВАРТОСТІ – не лише мовою теорії, але і практики, – що розкриває достеменну сутність вільноринкової економіки;

4. Вперше робиться спроба грошову систему поставити на трудозатратно-вартісний фундамент реально існуючого в суспільстві матеріального багатства.

Мета проекту: перетворити Політекономію з умоглядної теоретичної абстракції в повноцінну прикладну економічну науку, зробивши її домінуючою у сфері економічних наук.

З повагою!

Володимир Огневий

__________________________

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

ПОЛІТЕКОНОМІЧНІ  ЗАСАДИ  МОНЕТАРИЗМУ

Вільно-ринкова економіка регулюється об'єктивними економічними законами, котрі за умов "laisser-faire" досить бездоганно виконують функцію підтримки ринкової рівноваги. Однак, якою б успішною не була практична дія таких законів, на певному етапі економічного розвитку вони аж ніяк не можуть ігнорувати регулюючу роль держави. Мається на увазі, насамперед, політика жорсткого монетаризму: емісія грошової маси в унісон до темпів приросту валового продукту задля підтримки в масштабах економіки вартісно-грошового паритету, відтак, – ринкової рівноваги та стабільного розвитку. Авторське дослідження має на меті науково обґрунтувати кількісну теорію грошей на трудозатратно-вартісному фундаменті політичної економії з наміром створення теоретичних підвалин якісно нової грошової системи. Отже, вмонтувавши монетаризм у трудову теорію вартості, розробити придатну для практичної реалізації доктрину політекономічного монетаризму, як регуляторний інструментарій макроекономічної політики. Проте розпочати слід з перегляду фундаментальних основ класичної політекономії задля перетворення її в повноцінну економічну науку.

З М І С Т


ВСТУП

I. ПОЛІТЕКОНОМІЯ

1. Визначення вектора дослідження

2. Економіка в політекономічному контексті

3. Достоїнства і вади політекономічної науки

II. ТРУД  І  ВАРТІСТЬ

1. Проблема узгодженості трудовитрат з вартістю

2. Загадка гіперпродуктивності інтелектуальної праці

3. Трудовитратне підґрунтя вартісних теорій

III. ТРУДОВА ТЕОРІЯ ВАРТОСТІ

1. Функція і роль закону вартості в економіці

2. Вартість як ринкова оцінка втілених трудовитрат

3. Непорушний модус теорії трудової вартості

4. Ринковий алгоритм формування вартості

5. Закон вартості на мовах теорії і практики

6. Редукція трудозатрат як метод обчислення вартості

IV. ГРОШОВА СИСТЕМА

1. Гроші як еквівалент вартості

2. Умови вартісно-грошового паритету

3. Питання вартісного підґрунтя грошової одиниці

V. ТЕОРІЯ ДОДАТКОВОЇ ВАРТОСТІ

1. Нагромадження як засіб розширеного відтворення

2. Суть експлуатації капіталом найманої праці

3. Специфіка капіталістичного нагромадження

4. Норма прибутку: до зниження чи підвищення?

5. Макроекономічні наслідки самозростання капіталу

6. Одвічне питання соціальної справедливості

VI. РИНКОВА РІВНОВАГА

1. Вартісно-грошовий паритет як умова рівноваги

2. Мікроекономічна рівновага споживчого попиту

3. Макроекономічна рівновага платоспроможного попиту

VII. МАКРОЕКОНОМІКА

1. Невідворотність державного регулювання економіки

2. Домінанта «невидимої руки» ринку

3. Чи потрібно стимулювати економічне зростання?

4. Чи потрібно боротися з економічною кризою?

5. Пріоритети макроекономічної політики

VIII. МОНЕТАРИЗМ

1. Випробування кількісною теорією грошей

2. Трудо-вартісна основа монетаризму

ВИСНОВКИ


Список використаної літератури


1. Фридман М. Количественная теория денег

2. Базилевич В.Д. Історія економічних вчень

3. Моисеев С.Р. Ренессанс монетаризма: чем жила знаменитая теория в 2000-2018 годах

4. Кавицкая И.Л. Институциональный подход к макроэкономическому анализу

5. Геец В.М. Выход из кризиса (размышления над актуальным в связи с прочитанным) / В.М. Геец, А.А. Гриценко // Экономика Украины. – 2013. – № 6. – С. 4-19.

6. Вокруг света. Сколько всего в мире денег?

7. Institute of International Finance. Global Debt Monitor

8. Тарасевич В.М. Общая теория ценности: будущее в настоящем. / В.М. Тарасевич. // Вопросы политической экономии. – 2012. – № 4. – С. 107.

9. Королев И. С. Мировая Экономика. Глобальные тенденции за 100 Лет

10. The Economist. Resource prices

11. USDA. Inflation-adjusted price indices for corn, wheat, and soybeans show long-term declines

12. Энциклопедия по экономике. Оптимальный темп инфляции

13. The Daily Gold. Цена на золото – вечно меняющееся мерило

14. Растянников В.Г. Урожайность хлебов в России

15. ChartsBin. Historical Crude Oil prices

16. ФАО. Положение с продовольствием в мире

17. Chefurka P. How tight is the link between Oil, Food and Population?

18. DeepResource. World Food and Oil Price Correlation

19. Махинько В.М. Норми споживання хліба з погляду задоволення потреб організму

20. Вишневский А. Можно ли накормить весь мир?

21. Larsen J. Grain Harvest

22. Heijden A. Amazing maize…

23. Francis P. World livestock an asset not a threat to human food availability

24. Roser M. Yields vs. Land Use: How the Green Revolution enabled us to feed a growing population

25. UK Parliament Website. The Global Challenges

26. Farmland Investment. Supply and Demand Trends for the Global Grain Industry

27. Iowa State University. World Food Grain Per Capita Consumption

28. Кернасюк Ю. Світовий ринок зерна: попит і пропозиція

29. Агровестник. Мировой рынок пшеницы, роль и место России на этом рынке

30. Jamieson C. The IGC Offers a Glimmer of Hope for 2016/17 Wheat Markets

31. FAO. Prospects by Major Sector. Developing countries will become more dependent on imports

32. IGC. World Total – Total Grains. Supply & Demand

33. Статистика и аналитика. Обзор рынка пшеницы – USDA

34. ResearchGate. Total and per capita agricultural production

35. Frankel J. Commodities

36. Eschenbach W. The Long View of Feeding the Planet

37. OECD-FAO Agricultural Outlook. Overview of the OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025

38. Empiricist D. 8 February 2011 – Grain drain

39. Wikimedia. Brent Spot monthly

40. The Atlas. Food vs Oil

41. The Atlas. Change in real oil and grain prices

42. ФАО. Совместный пресс-релиз ФАО и ОЭСР

43. FAO. Prospects for aggregate agriculture and major commodity groups

44. Международный совет по зерну. International Grains Council

45. ФАО. Положение с продовольствием в мире. Индексы цен ФАО на продовольствие

46. МНИАП. Мировой рынок зерновых

47. OECD-FAO Agricultural Outlook. Overview of the OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025

48. OECD-FAO Agricultural Outlook. Overview of the Agricultural Outlook 2017-2026

49. Discovered. Ямайская валютная система

50. МНИАП. Долгосрочные тренды цен на продукцию АПК

51. BIG Picture. Are Real Commodity Prices at multi-century Lows?

52. The Economist. More valleys than hills

53. Xraydelta. Apocalypse: Not Now?

54. USDA. Rea agricultural prices have fallen since 1900, even as world population growth accelerated

55. Энциклопедия по машиностроению. Нормативный срок окупаемости капитальных вложений

56. Большая энциклопедия нефти и газа. Нормативный срок – окупаемость – капиталовложение

57. Garagebiz. За какое время окупится бизнес? Нормальные сроки окупаемости проектов

58. Johnston D. History lessons: Understanding the decline in manufacturing

59. Бюро економічного аналізу BEA. Bureau of Economic Analysis

60. Пикетти Т. Распределение между капиталом и трудом в XXI веке

61. Коммунисты столицы. Норма прибыли и тупик капитализма

62. Огневой В. «Великая мировая война 1914-1945»: К истокам безумия

63. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2-изд. Т. 21, с. 361; Т. 23, с. 325, с. 632; Т. 25, с. 233-270.

64. Ленин В.И. ПСС. 5-изд. Т. 27, с. 375; Т. 28, с. 255; Т. 43, с. 61-62.

65. Бузгалин А.В. «КАПИТАЛ» в XXI веке: pro et contra. / А.В. Бузгалин, А.И. Колганов. // Вопросы экономики. – 2007. – № 9. – С. 110.


ЦІНА  ПОЛІТЕКОНОМІЧНОГО  НЕВІГЛАСТВА

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ


ognev7@gmail.com